Forfet d'esquí bonificat per a primer resident

El Conveni entre Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal de la Cerdanya posa a disposició dels habitants de la Cerdanya amb més de 3 anys de residència a la comarca, la possibilitat d'accedir als productes corresponents a la pràctica de l'esquí amb preus bonificats per a la temporada 2020-2021. La SOL·LICITUD es pot tramitar presencialment o electrònicament.

pdf CONSULTA EL LLISTAT DE SOL.LICITUDS

 • Instruccions: busqueu la data de presentació de la vostra sol·licitud i el vostre:
  • DNI  (publicat ex.: 12345678X - ***4567**)   
  • NIE ( publicat ex.: L1234567X - ****4567*)
  • PASSAPORT ( publicat ex.:  ABC123456 -  ***3456)

 

INSTRUCCIONS PER A LA TRAMITACIÓ DE LA SOL·LICITUD

PAS 1- Descarregueu i ompliu la sol·licitud al Consell Comarcal en PDF:pdf FORMULARI CONSELL COMARCAL

PAS 2- Descarregueu i ompliu la sol·licitud del Forfet que voleu:

 1. pdfSOL·LICITUD FORFET DE LA MOLINA-INDIVIDUAL
 2. pdfSOL·LICITUD FORFET DE LA MOLINA-PACK FAMILIAR
 3. pdfSOL·LICITUD FORFET LA MOLINA/MASELLA (abans Alp 2500)-INDIVIDUAL

 

PAS 3- Si heu escollit el tràmit presencial, imprimiu la sol·licitud del model de forfet que voleu i la documentació requerida per obtenir la bonificació en el preu del forfet, i presenteu-la al Consell Comarcal de la Cerdanya (Plaça del Rec, 5 de Puigcerdà)  de dilluns a divendres de 9 a 13 h.

PAS 4- Si heu escollit el tràmit electrònic, heu de seguir els següents passos:

 • Per fer aquest tràmit és necessari de disposar certificat digital: IDcat Mòbil; idCAT; DNIe; CL@ve, o d'altres 
 • Heu d'omplir la instància genèrica que trobareu a la Seu Electrònica de la web del Consell Comarcal de la Cerdanya o al següent ENLLAÇ 
 • Adjuntar el PDF de la sol·licitud del model de forfet que voleu
 • Adjuntar la documentació requerida per obtenir la bonificació en el preu del forfet
 • Enviar. S'autoritzaran les sol·licituds de dilluns fins al divendres o vigílies de festius a les 12 h.  Les sol·licituds enviades després de l'horari establert no es podran autoritazar fins dilluns següent.

PAS 4- El Consell un cop rebuda la sol·licitud farà la comprovació de les dades i de la documentació aportada, l'autorització i la tramesa a l'estació d'esquí de La Molina. El Consell POSARÀ A DISPOSICIÓ EL LLISTAT DE LES SOL·LICITUDS I L'ESTAT DE LES MATEIXES a la part superior d'aquesta pàgina. 

PAS 5- 

 • Si la vostra sol·licitud està autoritzada, us heu de dirigir a les oficines centrals de l'estació d'esquí de La Molina on s'abonarà l'import sol·licitat, us faran la fotografia i l'entrega del forfet.

 • Si la vostra sol·licitud està pendent d'aportar documentació, no es tramitarà fins que aquesta no sigui aportada en el termini de 10 dies des de la data de sol·licitud.

 • Si la vostra sol·licitud està no autoritzada, podeu interposar alternativament o recurs de reposició potestatiu, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà al de la recepció de la present notificació, davant el president/a del Consell Comarcal de la Cerdanya, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques; o recurs contenciós-administratiu, davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà al de la recepció de la present notificació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Si optés per interposar el recurs de reposició potestatiu, no podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s'hagi produït la seva desestimació per silenci. Tot això sense perjudici que pugui interposar qualsevol altre recurs que pogués estimar més convenient al seu dret.