Gestió i organització

Gerenta:  Carol Nabau i Salvia -  Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Secretaria General:  Antonio Macias Barrachina -  Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Intervenció i Tresoreria: Àngels Robert i Farràs - Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

SAT: Roser Aduà i Jubés - Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. // Laia Expòsito i Rierola - Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

GERÈNCIA

Els consells compten amb el/la gerent/a, una figura integrada en la cúpula del govern. Es tracta d'un/a professional que té plena dedicació a l'execució de les tasques del govern i l'administració comarcals. És nomenat/da i separat/da pel Ple de la corporació. Assisteix a les sessions dels òrgans col·legiats de la corporació, tant de caràcter resolutori com decisor, amb veu però sense vot.

Les funcions de la gerència del Consell Comarcal són les següents, en base al que determina l'article 16.1 del text refós de la llei de l'organització comarcal de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre,

  • Dirigir l'administració comarcal i executar els acords del Ple.
  • Dirigir, inspeccionar i impulsar les obres i els serveis comarcals.
  • Autoritzar i disposar despeses i reconèixer obligacions, en els límits de la delegació que li atorgui el Ple.
  • Dirigir el personal del Consell Comarcal.
  • L'exercici d'altres funcions que expressament li siguin delegades, sempre que no afectin a les atribucions previstes per l'organització comarcal de Catalunya.

SECRETARIA GENERAL

Li correspon les funcions bàsiques de fe pública i assessorament legal preceptiu previstes a la legislació de règim local.

INTERVENCIÓ I TRESORERIA

Li correspon el control i la fiscalització interna de la gestió economicofinancera i pressupostària, i la comptabilitat, tresoreria i recaptació.

SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA (SAT) ALS AJUNTAMENTS

El Consell Comarcal de la Cerdanya presta el servei d'assistència als municipis inclosa la prestació de les funcions reservades a funcionaris amb habilitació estatal.