Inici E General E Les empreses, autònoms i cooperatives ja poden sol·licitar els ajuts del SOC per contractar persones joves per un valor total de 125 milions d’euros

Les empreses, autònoms i cooperatives ja poden sol·licitar els ajuts del SOC per contractar persones joves per un valor total de 125 milions d’euros

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) ha obert les convocatòries d’ajuts a empreses, autònoms i cooperatives de treball associat per a la contractació de persones desocupades menors de 30 anys durant un any i a jornada completa. En total, s’hi destinen 125 milions d’euros, que permetran la contractació de més de 7.000 persones joves sense feina.


Resolució EMT/3861/2021, de 22 de desembre, per la qual s’obre la convocatòria anticipada per a l’any 2022, per a la concessió de subvencions destinades a la contractació de persones joves en situació d’atur per a empreses i cooperatives de treball associat.


Actuacions subvencionables
L’actuació subvencionable és l’actuació de contractació laboral.
Es consideren actuacions subvencionables els contractes de qualsevol de les modalitats de contractació laboral vigents, excepte el contracte en pràctiques i el contracte de formació i aprenentatge i amb una durada mínima d’un any en jornada a temps complet.

Entitats beneficiàries

 • Les persones físiques o jurídiques privades i les comunitats de béns amb capacitat per subscriure, com empresàries, un contracte de treball.
 • Les cooperatives de treball associat.

Queden excloses les persones jurídiques privades sense ànim de lucre (associacions i fundacions).

Requisits per obtenir la condició d’entitat beneficiària
Els trobareu recollits a la base 4 de l’annex 1 de l’Ordre EMT/214/2021, de 17 de novembre:
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8548/1879415.pdf

Persones destinatàries
Les persones destinatàries dels contractes de treball subvencionats han de ser persones joves més grans de 16 anys i menors de 30 anys, incloses les persones amb discapacitat, i han de complir els requisits específics següents:

 • a) Estar inscrites a l’Oficina de Treball corresponent del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a persones demandants d’ocupació no ocupades (DONO) i amb capacitat per formalitzar un contracte de treball en el moment de la seva signatura.
 • b) Complir els requisits que exigeixi la modalitat del contracte de treball que se subscrigui d’entre els tipus de contracte vigents, excepte el contracte en pràctiques i el contracte de formació i aprenentatge.

Tots els requisits i les condicions s’han de poder acreditar el dia hàbil laborable immediatament anterior a l’inici del contracte.

Les entitats beneficiàries poden cercar i seleccionar la persona treballadora destinatària de l’ajut mitjançant una oferta d’ocupació presentada en una oficina de Treball de la Generalitat o mitjançant els seus recursos propis.

Quantia
La quantia del mòdul econòmic mensual és de 1.473,71 euros.
La subvenció de les contractacions és de 17.684,52 euros per a un contracte de 12 mesos.
La quantia del mòdul econòmic diari és de 48,45 euros.

Els conceptes de despesa previstos són costos laborals de la persona contractada: cost salarial més despeses seguretat social a càrrec de l’entitat beneficiària.

El nombre de contractes subvencionables per persona o entitat beneficiària per aquesta convocatòria de subvencions, no pot ser superior a 5 ni superar el 50% de la plantilla de l’entitat beneficiària, excepte quan es tracti d’una persona física o jurídica que tingui fins a 1 persona contractada. En aquest supòsit, el nombre de contractes subvencionables serà, com a màxim, 1.

Sol·licituds i termini de presentació
El termini de presentació de sol·licituds comença l’endemà de la publicació de la convocatòria, és a dir demà dia 31 de desembre a les 9:00h fins el 31 de març a les 15:00h.
Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions i la seva justificació, s’han de presentar segons models normalitzats i seguint les indicacions que estaran disponibles a l’espai Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya http://web.gencat.cat/ca/tramits i al Canal empresa (http://canalempresa.gencat.cat/ca/tramits-i-formularis), concretament buscant el tràmit “Foment de l’ocupació i la contractació del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya” en el cercador de tràmits. També es pot trobar informació a la pàgina web del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (http://serveiocupacio.gencat.cat/ca/inici/).

Documentació de la sol·licitud
La documentació a presentar juntament amb la sol·licitud és la que s’indica a la base 11 de l’annex 1 de l’Ordre EMT/214/2021, de 17 de novembre amb les especificacions següents:

 • La memòria tècnica a la qual fa referència la base 11.1 a) es farà segons model normalitzat (G146NFOC-001).
 • S’ha de presentar el contracte de treball objecte de l’ajut, degudament signat i comunicat a Contrat@.

Requisits per a obtenir la subvenció
Els requisits per a obtenir la subvenció estan recollits a la base 13 de l’annex 1 de l’Ordre EMT/214/2021, de 17 de novembre i el que preveu l’article 2.2 d’aquesta Resolució.

Procediment de concessió
El procediment de concessió de les actuacions subvencionades en aquesta Resolució és el de concurrència no competitiva.

Les sol·licituds s’instruiran per ordre de presentació i fins l’exhauriment del pressupost.

Termini d’execució
Les accions subvencionables que preveu aquesta Resolució es poden iniciar un mes abans de la publicació d’aquesta convocatòria i fins al 28 de febrer de 2022 i han de finalitzar com a màxim el 27 de febrer de 2023.


Bases de la convocatòria

Resolució

RESOLUCIÓ EMT/3862/2021, de 22 de desembre, per la qual s’obre la convocatòria anticipada per a l’any 2022, per a la concessió de subvencions destinades a la contractació en pràctiques de persones joves en situació d’atur per a empreses i cooperatives de treball associat.


Actuacions subvencionables
Contractes de la modalitat de contracte en pràctiques i amb una durada mínima d’un any en jornada a temps complet.

Entitats beneficiàries

 • Les persones físiques o jurídiques privades i les comunitats de béns amb capacitat per subscriure, com empresàries, un contracte de treball.
 • Les cooperatives de treball associat.

Queden excloses les persones jurídiques privades sense ànim de lucre (associacions i fundacions).

Requisits per obtenir la condició d’entitat beneficiària
Els requisits per obtenir la condició d’entitat beneficiària estan recollits a la base 4 de l’annex 1 de l’Ordre EMT/214/2021, de 17 de novembre.

El lloc de treball ocupat per la persona participant, objecte del contracte subvencionat, ha d’estar relacionat amb la titulació de la persona contractada.

Persones destinatàries
Persones joves més grans de 16 anys i menors de 30 anys, incloses les persones amb discapacitat, i han de complir els requisits específics següents:

 • a) Estar inscrites a l’Oficina de Treball corresponent del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a persones demandants d’ocupació no ocupades (DONO) i amb capacitat per formalitzar un contracte de treball en pràctiques en el moment de la seva signatura.
 • b) Acreditar la possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o títols oficialment reconeguts com a equivalents, o d’un certificat de professionalitat, que els habilitin per a l’exercici professional, així com complir els requisits que exigeix la modalitat del contracte de treball en pràctiques.

Tots els requisits i les condicions s’han de poder acreditar el dia hàbil laborable immediatament anterior a l’inici del contracte.

Les entitats beneficiàries poden cercar i seleccionar la persona treballadora destinatària de l’ajut mitjançant una oferta d’ocupació presentada en una oficina de Treball de la Generalitat o mitjançant els seus recursos propis.

Quantia
La quantia del mòdul econòmic mensual és de 1.473,71 euros.
La subvenció de les contractacions previstes és de 17.684,52 euros per a un contracte de 12 mesos.
La quantia del mòdul econòmic diari és de 48,45 euros.

El nombre de contractes subvencionables per persona o entitat beneficiària per aquesta convocatòria de subvencions, no pot ser superior a 5 ni superar el 50% de la plantilla de l’entitat beneficiària, excepte quan es tracti d’una persona física o jurídica que tingui fins a 1 persona contractada. En aquest supòsit, el nombre de contractes subvencionables serà, com a màxim, 1.

Sol·licituds i termini de presentació
El termini de presentació de sol·licituds comença l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució, és a dir, dia 31 de desembre fins al 31 de març de 2022 a les 15:00h.
Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions i la seva justificació, s’han de presentar segons models normalitzats i seguint les indicacions que estaran disponibles a l’espai Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya http://web.gencat.cat/ca/tramits i al Canal empresa (http://canalempresa.gencat.cat/ca/tramits-i-formularis), concretament buscant el tràmit “Foment de l’ocupació i la contractació del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya” en el cercador de tràmits. També es pot trobar informació a la pàgina web del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (http://serveiocupacio.gencat.cat/ca/inici/).

Documentació de la sol·licitud
La documentació a presentar juntament amb la sol·licitud és la que s’indica a la base 11 de l’annex 1 de l’Ordre EMT/214/2021, de 17 de novembre amb les especificacions següents:

 • La memòria tècnica a la qual fa referència la base 11.1 a) es farà segons model normalitzat (G146NFOC-001).
 • S’ha de presentar el contracte de treball objecte de l’ajut, degudament signat i comunicat a Contrat@.

Requisits per a obtenir la subvenció
Els requisits per obtenir la subvenció estan recollits a la base 13 de l’annex 1 de l’Ordre EMT/214/2021, de 17 de novembre i el que preveu l’article 2.2 d’aquesta Resolució.

Procediment de concessió
El procediment de concessió de les actuacions subvencionades en aquesta Resolució és el de concurrència no competitiva.

Les sol·licituds s’instruiran per ordre de presentació i fins l’exhauriment del pressupost.

Termini d’execució
Les accions subvencionables que preveu aquesta Resolució es poden iniciar un mes abans de la publicació d’aquesta convocatòria i fins al 28 de febrer de 2022 i han de finalitzar com a màxim el 27 de febrer de 2023, sens perjudici que aquest darrer termini es vegi afectat pels supòsits d’interrupció del contractes en pràctiques regulats a l’article 11.1b del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors.


Bases de la convocatòria

Resolució


Per més informació al correu: ocupaciojuvenil@cerdanya.org

Aquest lloc web fa servir galetes per que tingueu la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades galetes. Si desitja més informació, accedeixi a la nostra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies