Inici E El consell E Competències

Competències

Segons l’article 92 de l’Estatut de Catalunya de 2006:

La comarca

  •  1. La comarca es configura com a ens local amb personalitat jurídica pròpia i és formada per municipis per a la gestió de competències i serveis locals.
  • 2. La creació, la modificació i la supressió de les comarques, i també l’establiment del règim jurídic d’aquests ens, són regulats per una llei del Parlament. 

 

Les comarques estan actualment regulades pel Decret Legislatiu 4/2003, del 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya.

Article 11

El Consell Comarcal

El govern i l’administració de la comarca corresponen al consell comarcal.

Article 12

Organització

12.1 Són òrgans del Consell Comarcal:

  • a) El ple.
  • b) La presidència.
  • c) La vicepresidència.
  • d) El consell d’alcaldes.
  • e) La comissió especial de comptes.

12.2 El gerent del consell comarcal, que exerceix les funcions executives que li encomana aquesta Llei, integra també l’organització comarcal.

12.3 El consell comarcal pot complementar aquesta organització bàsica en els termes previstos en la legislació de règim local, sigui mitjançant acord del ple o mitjançant l’aprovació del reglament orgànic comarcal corresponent.

12.4 Les disposicions establertes per als grups en la legislació de règim local són aplicables també al funcionament dels òrgans de govern de la comarca.

Les competències del Consell Comarcal segons el Títol IV del Decret Legislatiu 4/2003 són les següents:

Article 25

Assignació de competències

25.1 Correspon a la comarca l’exercici de les competències següents:

  • a) Les que li atribueix aquesta Llei en matèria de cooperació, assessorament i coordinació dels ajuntaments, d’acord amb el que estableix l’article 28.
  • b) Les que li atribueixin les lleis del Parlament. L’atribució de competències per lleis sectorials s’ha de fer tenint en compte la tipologia de les comarques, sens perjudici de l’atribució directa de competències als ajuntaments dels municipis que compleixin els requisits mínims de població, capacitat econòmica o capacitat de gestió, d’acord amb els criteris objectius que estableixin les mateixes lleis sectorials.
  • c) Les que li deleguin o li encarreguin de gestionar l’Administració de la Generalitat, la diputació corresponent, els municipis, les mancomunitats i les comunitats de municipis, i les organitzacions associatives d’ens locals regulades pels títols X i XI del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. Les delegacions o els encàrrecs de gestió han d’anar acompanyats de la transferència dels recursos necessaris per a exercir-los.

25.2 En l’àmbit de les seves competències, la comarca pot fer obres i prestar serveis, d’acord amb els requisits que estableix aquesta Llei.

Article 26

Principis de la prestació de serveis

26.1 Els consells comarcals han de vetllar perquè, en els municipis del seu àmbit territorial es duguin a terme, amb nivells de qualitat homogenis, els serveis, les activitats i les prestacions que, d’acord amb els articles 66 i 67 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, són de competència local.

26.2 L’efectivitat de la prestació homogènia dels serveis i la realització de les activitats i les prestacions d’àmbit local es regeixen pels principis de subsidiarietat i cooperació locals, complementarietat, suplència, associació, partenariat i participació ciutadana, que s’han de concretar en el programa d’actuació comarcal.

Article 28

Assistència i cooperació als municipis

28.1 Correspon a les comarques:

a) Prestar assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis.

b) Cooperar econòmicament en la realització de les obres, els serveis o les activitats dels municipis.

c) Garantir, subsidiàriament, la prestació dels serveis municipals obligatoris en els municipis que, per raó de llur població, no estan obligats a prestar-los.

d) Cooperar amb els municipis en l’establiment de nous serveis necessaris per al desenvolupament del territori.e) Establir i coordinar, amb l’informe previ dels ajuntaments afectats, les infraestructures, els serveis i les actuacions d’àmbit supramunicipal.

28.2 En tot cas, la comarca ha d’exercir les funcions d’assistència i de cooperació que li corresponen tenint en compte les necessitats dels diferents municipis, tant pel que fa al nombre d’habitants com a la situació geogràfica o a llur tipologia quant a l’activitat econòmica predominant.

Article 34

Comarques de muntanya

34.1 Les comarques qualificades de muntanya per la Llei 2/1983, de 9 de març, han d’exercir les funcions de planificació i de gestió que els atribueix la legislació específica que les afecta, sens perjudici de les altres competències que resulten del règim general establert per aquesta Llei. D’acord amb el que disposa la damunt dita legislació, els correspon també la funció de programar i gestionar les actuacions especials per a la muntanya establertes per la Unió Europea.

34.2 En la resta de matèries s’han de regir pel règim comarcal general.

Aquest lloc web fa servir galetes per que tingueu la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades galetes. Si desitja més informació, accedeixi a la nostra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies