Inici E General E exposició compte general corresponent a l’exercici 2021

exposició compte general corresponent a l’exercici 2021

En compliment del que disposa l’article 212 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i una vegada ha estat degudament informada per la Comissió Especial de Comptes, s’exposa al públic el Compte General corresponent a l’exercici 2021 durant un termini de 15 dies hàbils a comptar des de l’última publicació d’aquest edicte als Butlletins Oficials de la Província de Lleida i Girona, a fi que durant aquest termini, els que s’estimin interessats podran presentar reclamacions, objeccions o observacions que tinguin per convenients. . Al seu torn, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d’aquest consell: www.cerdanya.cat
En el supòsit de no formular-se observacions o esmenes en l’esmentat termini, se sotmetrà directament al Ple de la Corporació per a la seva aprovació

Aquest lloc web fa servir galetes per que tingueu la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades galetes. Si desitja més informació, accedeixi a la nostra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies